•  اولین دوره  مجموعه کارگاه های آموزشی  توانمند سازی مدیران
  • اولین دوره  مجموعه کارگاه های آموزشی  توانمند سازی مدیران
  •  اولین دوره  مجموعه کارگاه های آموزشی  توانمند سازی مدیران
ساعت : تاریخ : ۱۴۰۳/۴/۲۷